Debi Mazan

Debi Mazan
Humanities, Office 4505
+972 2 588 3558

Office Hours:  Sun. 11:00-14:00; Mon.-Thu., 10:00-13:00

Humanities, Gush 5 (green), Room: 4502